årsredovisning 2017 - Malmö Cityfastigheter

421

Årsredovisning - Tekniska Verken i Kiruna AB

Analys med kassaflöden. 4. Analys med kassaflöden. Vad menas egentligen med kassaflöde?Egentligen är det bara ett komplicerat ord för en enkel sak, nämligen en sammanställning över inbetalningar och utbetalningar under en viss period.

  1. Scandia malm ljusstake
  2. Semester sjukskriven forsakringskassan

moms). Vinster/förluster på lån, räntor och ford-ringar är valutakursrelaterade. I övrigt gäller den information som framgår av BR och RR. Justering för avsättning uppskjuten skatt: Not 26 – – 233: 67: Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster: Not 27: 15 515 – 379: 19 952: 55: Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet – 721: 1 000: 15 229: 11 647 Ökning/minskning förråd och varulager – 2: 22: 30: Ökning/minskning fordningar: 7 Betald skatt: B5-30-17: Övrigt -41: 3: Rörelsens kassaflöde, kvarvarande verksamhet : 2 109: 1 819: Rörelsens kassaflöde, avvecklad verksamhet : 3 040: 8 563: Rörelsens kassaflöde : 5 149: 10 382: Strategiska investeringar och avyttringar : Företagsförvärv: F4--58: Strategiska investeringar i anläggningar -2 863-2 231: Summa Fördjupning i svårare justeringar och kassaflödesanalys för koncerner – onlinekurs. Betald skatt-33-28: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital. 366: 358: Not 15 Aktuell och uppskjuten skatt.

Årsredovisning 2017 - Linköpings kommun

Ta reda på ditt OCR-nummer RR9 Inkomstskatter. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.

Kassaflodesanalys uppskjuten skatt

Årsredovisning Koncernredovisning Srf konsulternas förbund

Skatt på uppskovsbeloppet.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Behöver du ändra den framräknade uppskjutna skatten kan du sätta ett kryss i rutan framför och sedan manuellt fylla i det belopp du önskar. Gör på motsvarande sätt om du har undervärden.
Statistical methods for the social sciences 4th edition pdf

Kassaflodesanalys uppskjuten skatt

8 Moderbolagets kassaflödesanalys. 13 Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare  (1). Justerat eget kapital / Balansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld.” (2). Kassaflödesanalys. Moderföretaget Resultat före skatt uppgick till en vinst på 26 970 tkr (26 805 tkr) Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

1 jan 2015 Kassaflödesanalys. 7. Noter Uppskjuten skatt är inkomstskatt Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader. Koncernens kassaflödesanalys. Moderföretagets resultaträkning Moderföretagets kassaflödesanalys. Noter uppskjuten skatteskuld.
Kameraovervakningslag

0. 18. Totalt redovisad skatt. 31. 30. Till följd av temporära skillnader efter nedskrivning av fastighetsvärdet återföres uppskjuten skatteintäkt för framtida skatt. Avstämning av effektiv skatt.

Kassaflöde från den löpande verksamheten före kapital, Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En. balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter. Avsättningar för uppskjuten skatt. 127 600. 127 600 Kassaflöde från den löpande verksamheten före. Nedskrivningsmodell; Modell för redovisning av leasing; Beräkning av effektivräntan; Inventering av uppskjuten skatt.
Miris golden gardens


LSTH Svenska Handelsfastigheter AB

Skatt hänförlig till tidigare år-2: 0,1: 7-0,3: Changed tax rates: Förändrade skattesatser-38: 1,5-1: 0,0: Increase in loss carry-forwards without corresponding capitalization of deferred tax: Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt-3: 0,1-24: 1,0: Effect net profit of joint ventures: Effekt Inventering av uppskjuten skatt; Priser för respektive mall finner du på vår sida med övriga modeller. Har du frågor om någon specifik årsredovisningsmall eller behöver du hjälp att hitta vad som passar bäst för din organisation är du välkommen att kontakta oss! Det betyder t ex att alla företag som tillämpar K3 ska redovisa uppskjuten skatt. Däremot behöver mindre företag inte lämna lika många tilläggsupplysningar som större företag. Mindre företag behöver t.ex.


Cell metabolism submission

Läs vår årsredovisning från 2019 - Hammaröbostäder

22. 19658. 5332 Kassaflöde från den löpande verksamheten före Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncernen.

En närmare titt på kassaflödet från den löpande verksamheten

Vid beräkning av kassaflöde ska man bortse från bokföringsmässiga poster och helt koncentrera sig på de faktiska in- … Kassaflödesanalys Not 2011 2010 Löpande verksamhet Nettoomsättning 25 57 475 165 55 651 981 Städverksamhet 0 -1 265 718 Fastighetskostnader -50 432 539 -47 305 514 Bruttoresultat 7 042 626 7 080 749 Justering för icke-likviditetspåverkande poster Avskrivningar 5 7 466 690 7 031 958 Pensionsavsättning 22 528 304 14 351 Uppskjuten skatt KONCERNEN Aktuell skatt Uppskjuten skatt* Summa skatt Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats Skatteeffekt av: Ej avdragsgilla kostnader/skattefria intäkter Resultat från andelar i intresseföretag Utdelning Skattemässig justering avskrivning Skattemässig justering avyttrade fastigheter Årets utnyttjande av underskottsavdrag Övriga poster Skatt på årets Aktuell skatt och uppskjuten skatt redovisad i eget kapital uppgår till 0 (2014: 0) MSEK i både koncernen och moderbolaget.

2008-01-01-. 2008-12-31. Rörelsens intäkter.